BHS NAGRADNA IGRA – VINJETA

BHS NAGRADNA IGRA – VINJETA

SPLOŠNE DOLOČBE

  1. člen – Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Bartog d.o.o. Trebnje, Obrtniška ulica 18, 8210 Trebnje, davčna št.: 79128718, v nadaljevanju organizator), kjer sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Nagradna igra je organizirana v promocijske namene na omrežju Facebook.

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov promocije@bartog.si.

  1. člen – Sodelovanje v nagradni igri

Na https://www.facebook.com/BHSmreza strani je objavljena nagradna igra, kjer sodelujoči všečkajo stran, delijo objavo in odgovorijo na nagradna vprašanja.

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno in ni pogojeno z nakupom. Nagrade niso zamenljive za gotovino. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov promocije@bartog.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

  1. člen – Privolitev in spoštovanje pravil nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je namreč strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se torej, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.

Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrad (v nadaljevanju organizator), ter za udeležence, ki z udeležbo v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu

Žrebanje nagrade bo potekalo v soboto 30.01.2021. O žrebanju odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu, kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju. Izžrebanci bodo o nagradi obveščeni z najavo imena na zidu socialnega omrežja Facebook BHS, v roku enega dne po žrebanju. Takrat jih bomo tudi zaprosili za podatke v zasebno sporočilo, kjer jim bomo nato javili lokacijo, kjer se nagrada lahko prevzame.

Če zmagovalec ne posreduje organizatorju navedenih dokumentov in podatkov ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil. Zmagovalec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel dohodnino). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Izidi nagradne igre (nagrajenci) bodo objavljeni na profilu BHS na družbenem omrežju Facebook organizatorja – https://www.facebook.com/BHSmreza, v roku enega dne od izvedbe žrebanja. Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime in priimek  objavijo na spletni strani organizatorja.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 18.01.2021 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na družbenem omrežju Facebook na profilu https://www.facebook.com/BHSmreza. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.